• 4MMC (4-Methylmethcathinone)
  • (Not Sold As Ecstasy)
  • ID: 5284
  •  
Sold as: 4-Methylmethcathinone / Mephedrone / MCAT / 4mmc
Expected to be: 4-Methylmethcathinone
Note
Sample of predominantly white crystalline powder, some tan crystalline powder, submitted from the UK.